SIA "Mogotel" privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA MOGOTEL(turpmāk - MOGOTEL), vienotās reģistrācijas Nr. 40103376919, Juridiskā adrese: Rīga, Brīvības gatve 445-7, LV-1024, birojs Maskavas 240, Rīga, LV-1063.

MOGOTEL kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@datuspecialisti.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties MOGOTEL juridiskajā/biroja adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar šeit noteikto kārtību.

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu-MOGOTEL klientu,  sadarbības partneru vai to darbinieku, darba vietas kandidātu vārds uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, personīgais tālruņa numurs, personīgais e-pasts, nodarbošanās, ienākumu apjoms, saņemtie un plānotie pakalpojumi, norēķinu informācija, telefoniskās, elektroniskās komunikācijas informācija un cita informācija, kas attiecināma uz fizisku  personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

MOGOTEL rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Latvijas Republikas likumiem un pakārtotiem tiesību aktiem, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (MOGOTEL interneta mājaslapā, papīra formātā vai elektroniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

Personas datu apstrādes nolūki

MOGOTELapstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

- klienta identificēšanai;
- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
- pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
- pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai;
- pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
- klientu apkalpošanai;
- iebildumu/pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
- norēķinu administrēšanai;
- parādu atgūšanai un piedziņai;
- mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

- statistikai un biznesa analīzei;
- plānošanai un uzskaitei;
- efektivitātes mērīšanai;
- datu kvalitātes nodrošināšanai;
- tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
- atskaišu sagatavošanai;
- klientu aptauju veikšanai;
- riska vadības aktivitāšu ietvaros.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

MOGOTEL apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

MOGOTEL likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

Personas datu apstrāde

MOGOTEL apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un MOGOTEL saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

MOGOTEL attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām MOGOTEL darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai MOGOTEL var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, atsevišķu darbu veikšanu, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, MOGOTEL sadarbības partneri apstrādā MOGOTEL rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie MOGOTEL sadarbības partneri ir uzskatāmi par MOGOTEL datu apstrādes apstrādātājiem un MOGOTEL ir tiesības nodot MOGOTEL sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

MOGOTEL sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar MOGOTEL prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei MOGOTEL uzdevumā.

Personas datu aizsardzība

MOGOTEL aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un MOGOTEL saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

Personas datu saņēmēju kategorijas

MOGOTEL neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

MOGOTEL personu datiem nevar piekļūt trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

Personas datu glabāšanas ilgums

MOGOTEL glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

Kad augstāk minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu un tos labot.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt MOGOTEL piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt MOGOTEL veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz MOGOTEL likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no MOGOTEL pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, MOGOTEL pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

MOGOTEL atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

MOGOTEL nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana, var dot MOGOTEL interneta lapās vai klātienē MOGOTEL viesnīcā.

Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai nosūtot attiecīgu paziņojumu uz info@mogotel.com un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Ja piesakoties darbā vēlaties, lai Jūsu iesniegtais pieteikumus ar dzīves aprakstu tiktu uzglabāts, lūdzu iesniedzot pieteikumu atzīmējiet, ka “Piekrītu, ka mans pieteikums un dzīves apraksts tiek saglabāts SIA „ MOGOTEL” un var tikt izmantots turpmākā atlasē uz citām vakancēm SIA „MOGOTEL”

Saziņa ar Klientu

MOGOTEL veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi)

Saziņu par līgumsaistību izpildi MOGOTEL veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, darbu izpildes laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par MOGOTEL un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) MOGOTEL veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, MOGOTEL var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas.

Klients piekrišanu MOGOTEL un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot MOGOTEL un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas) vai sniedzot atsevišķa dokumenta veidā.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:

MOGOTEL pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums atsaukt piekrišanu komerciāliem paziņojumiem.