OÜ „MOGOTEL“ Privaatsuspoliitika

Haldur ja tema kontaktandmed

Isiku andmetöötluse haldur on OÜ MOGOTEL (edaspidi tejstis - MOGOTEL), ühtne registrinumber 40103376919, Juriidiline aadress:  Riia, Brīvības gatve 445-7, LV-1024, büroo Maskavas 240, Riia, LV-1063.

MOGOTEL kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes on: info@datuspecialisti.lv. Kasutades seda kontaktteavet või pöördudes MOGOTEL poole juriidilisele/büroo aadressile, võite esitada küsimusi isikuandmete töötlemise kohta. Taotluse oma õiguste teostamise kohta võib esitada vastavalt käesolevas dokumendis sätestatud korrale.

Dokumendi kohaldamisala

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku - MOGOTEL kliendi, koostööpartnerite või nende töötajate, tööotsijate kohta, eesnimi ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, isiklik telefoninumber, isiklik e-posti aadressi, tegevusala, sissetuleku suurus, saadud ja kavandatud teenused, arveldusteave, telefoni-, elektroonilise side teabe ja muu füüsilise isikuga seotud teave.

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse isiku eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks:

MOGOTEL hoolitseb Klientide privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest, jälgib Klientide õigusi isikuandmete töötlemise seaduslikkusele kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega - Läti Vabariigi seaduste ja teiseste õigusaktidega, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta Määrusega 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta, mis käsitleb isikuandmete töötlemist ja selliste andmete vaba liikumist (Määrus) ja muudele eraelu puutumatuse ja andmetöötluse valdkonnas kohaldatavatele seadustele.

Privaatsuspoliitikat kohaldatakse andmete töötlemise suhtes, olenemata vormist ja / või keskkonnast, millises Klient annab isikuandmed (MOGOTELi veebilehel, paberkandjal või elektrooniliselt) ning millistes ettevõte süsteemides või paberkandjal neid töödeldakse.

Isikuandmete töötlemise eesmärk

MOGOTEL töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

- kliendi tuvastamiseks;
- lepingu ettevalmistamiseks ja sõlmimiseks;
- teenuste toimimise tagamiseks / pidamiseks;
- teenuste parandamiseks ja uute teenuste väljaarendamiseks;
- teenuste reklaamimiseks ja levitamiseks või kommertseesmärkidel;
- klienditeeninduseks;
- vastuväidete /kaebuste läbivaatamiseks ja töötlemiseks;
- klientide hoidmiseks, lojaalsuse tõstmiseks, rahulolu mõõtmisteks;
- arvelduste haldamiseks;
- võlgade tagasisaamiseks ja sissenõudmiseks;
- veebilehtede haldamiseks ja toimimise parandamiseks.

- statistikaks ja ärianalüüsiks;
- planeerimiseks ja arvestuseks;
- efektiivsuse mõõtmiseks;
- andmete kvaliteedi tagamiseks;
- turu ja avaliku arvamuse uuringuteks;
- aruandluseks;
- kliendiuuringute korraldamiseks;
- riskijuhtimistegevuste raames.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

MOGOTEL töötleb Kliendi isikuandmeid järgmistel õiguslikel põhjustel:

MOGOTELi seaduslikud (legitiimsed) huvid on:

Isikuandmete töötlemine

MOGOTEL töötleb Kliendiandmeid kaasaegsete tehnoloogiliste võimalustega, võttes arvesse olemasolevaid privaatsusriske ning MOGOTEL mõistlikult kättesaadavaid organisatsioonilisi, finants- ja tehnilisi ressursse.

MOGOTEL Kliendi suhtes võib teha automatiseeritud otsuseid. Klient MOGOTELi sellistest tegevustest teavitatakse eraldi vastavalt seadustele. Kliendil võib olla vastuväide automatiseeritud otsuste tegemisele vastavalt seadusele, kuid siiski mõistes, et teatud juhtudel võib see piirata Kliendi õigust kasutada üksikud temale potentsiaalselt saadavad võimalused (näiteks, kommertspakkumiste saamist).

Kliendiga sõlmitud lepingu täitmise kvaliteetseks ja operatiivseks tagamiseks MOGOTEL võib volitada oma koostööpartnereid tegema üksikuid tarneid või teenuste osutamise toimingud, näiteks üksikute tööde teostamist, toitlustusteenuste pakkumist, arvete laialisaatmist jms. Kui nende ülesannete täitmiseks MOGOTEL partnerid töötlevad MOGOTEL käsutuses olevad Kliendi isikuandmed, asjakohased MOGOTELi partnerid loetakse MOGOTEL andmetöötlejateks ja MOGOTELil on õigus edastada MOGOTELi koostööpartneritele nende tegevuste läbiviimiseks vajalikud Kliendi isikuandmed ulatuses, millises see on vajalik nende toimingute läbiviimiseks.

MOGOTELi koostööpartnerid (isikuandmete töötleja staatuses) tagab isikuandmete töötlemise ja kaitse nõuete täitmise vastavalt MOGOTELi nõuetele ja õigusaktidele ning ei kasuta isikuandmeid mingil muul eesmärgil, välja arvatud MOGOTELi ülesandel Kliendiga sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmiseks.

Isikuandmete kaitse

MOGOTEL kaitseb Kliendiandmeid kaasaegsete tehnoloogiate võimete abil, võttes arvesse olemasolevaid privaatsuse riske ja MOGOTELi mõistlikult kättesaadavaid organisatsioonilisi, finants- ja tehnilisi vahendeid, sealhulgas järgmisi turvameetmeid:

Isikuandmete saajad

MOGOTEL ei avalda kolmandatele isikutele Kliendi isikuandmeid ega mis tahes teenuste osutamise ja lepingu kehtivuse ajal saadud informatsiooni, välja arvatud:

Kolmandate riikide subjektide juurdepääs isikuandmetele

MOGOTEL isikuandmetele puudub juurdepääs kolmandates riikides (st Euroopa Liitu ja Euroopa Majanduspiirkonnas mittekuuluvatele riikide) arendajad või teenusepakkujad (Määruse mõistes – saatmine kolmandates riikides) andmetöötleja (operaatori) staatuses.

Isikuandmete säilitamise kestus

MOGOTEL säilitab ja töötleb Kliendi isikuandmeid, kui on olemas vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

Kui eespool nimetatud tingimused lõppevad, kustutatakse Kliendi isikuandmed.

Juurdepääs isikuandmetele ja muud Kliendi õigused

Kliendil on õigus saada õigusaktidega kindlaksmääratud  teavet seoses tema andmete töötlemisega, kontrollida oma andmete õigsust ja neid parandada.

Samuti on Kliendil seadusega on õigus taotleda MOGOTELIilt juurdepääsu oma isikuandmetele ning taotleda MOGOTELilt nende täiendamist, muutmist või kustutamist, või töötlemise piiramist Kliendi suhtes, või õigust esitada töötlemisele vastuväiteid (sealhulgas isikuandmete töötlemise suhtes, mis on teostatud MOGOTELi seaduslike (legitiimsete) huvide alusel) ja andmete ülekandmise õigus. Need õigused on realiseeritavad niivõrd, kuivõrd andmete töötlemine ei tulene MOGOTELi kohustustest, mis on talle kehtestatud kehtivate õigusnormidega ja mis tehakse üldsuse huvides.

Klient võib esitada taotluse oma õiguste teostamiseks:

Pärast Kliendilt taotluse saamiseks oma õiguste realiseerimise kohta, kontrollib MOGOTEL Kliendi identiteeti, hindab taotlust ja täidab seda vastavalt õigusaktidele.

MOGOTEL saadab Kliendile vastuse tähitud kirjaga tema poolt märgitud postiaadressiga, võttes võimalikult palju arvesse Kliendi poolt määratud vastuse saamise viisi.

MOGOTEL tagab andmetöötluse ja kaitse nõuete täitmise vastavalt õigusaktidele ja Kliendi vastuväidete korral kaebuse lahendamiseks rakendab kõik vajalikud meetmed. Kuid, kui see siiski ei õnnestu, on Kliendil õigus pöörduda järelevalveameti – Andmeinspektsiooni poole.

Kliendi nõusolek andmete töötlemiseks ja selle tühistamise õigus

Klient nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, mille õiguslik alus on nõusolek, võib anda MOGOTELi veebilehel või kohapeal MOGOTELi hotellis.

Andmesubjektil on igal ajal õigus andmetöötluseks antud nõusolek tagasi võtta viisil, mis talle on antud, või saates asjakohase teate e-postile: info@mogotel.com, ning sellisel juhul andmete edasist töötlemist, mis tugineb eelnevalt antud nõusolekule, konkreetseks eesmärgiks edaspidi ei teostata.

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta Kliendi nõusoleku kehtivuse ajal tehtud andmete töötlemist.

Nõusoleku tühistamisega ei lõpetata andmete töötlemist, mida teostatakse muudel õiguslikel alustel.

Kui tööleasumiseks soovite, et Teie esitatud taotlus eluloo kirjeldusega säilitataks, palume taotluse vormis märkida "Nõustun, et minu taotlus ja elukirjeldus säilitatakse OÜ „MOGOTELis“ ja seda saab kasutada muude vabade töökohtade edaspidises valikus OÜ-s „MOGOTEL“.

Suhtlemine kliendigat

MOGOTEL suhtleb Kliendiga, kasutades Kliendi määratud kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress)

MOGOTEL kontakteerub lepinguliste kohustuste täitmise osas sõlmitud lepingu alusel (näiteks, tööde teostamise aeg, arveldusteave, teenuste muutused jne).

Kommertsteadaanded

MOGOTELi poolt väljastatavate kommertsteadete edastamine MOGOTELi ja / või kolmandate osapoolte teenuste ja muude otselepingutega tagatud teenuste osutamisega mitteseotud teadete edastamine (näiteks, kliendiuuringud) toimub vastavalt välistele seadustele või Kliendi nõusolekul.

Kontakteerumiseks, sealhulgas kommertsteadete edastamiseks, MOGOTEL võib kasutada ka automaatset helistamisseadet.

Klient võib anda nõusoleku MOGOTELile ja / või tema äripartnerite kommertsteadete saamiseks või anda MOGOTELi ja muudes veebilehtedes (näiteks, uudiskirjade saamise registreerimisvormid) või esitades eraldi dokumendina.

Kliendi antud nõusolek kommertsteadete saamiseks kehtib kuni selle tühistamiseni (ka pärast lepingu lõppemist). Klient võib igal ajal keelduda edasistest kommertsteadete saamisest mõnes järgmistest viisidest:

MOGOTEL lõpetab kommertsteadaannete saatmise kohe, kui on töödeldud Kliendi kommertsteadaande saamise tühistamise taotlus.